Tôi có thể tiêm ngừa Covid 19 trong khi đang bị bệnh vì Covid 19 không?

Không. Những người nhiễm COVID-19 có các triệu chứng nên chờ được tiêm chủng cho đến khi họ khỏi bệnh và đáp ứng các tiêu chí để ngừng cô lập; những người không có các triệu chứng cũng nên chờ cho đến khi họ đáp ứng các tiêu chí trước khi được tiêm chủng. Hướng dẫn này cũng áp dụng với những người nhiễm COVID-19 trước khi tiêm liều vắc-xin thứ hai.

Trang liên quan:

nguồn: https://vietnamese.cdc.gov

Submitted by bv_admin on 01/07/2021 - 15:24

Không. Những người nhiễm COVID-19 có các triệu chứng nên chờ được tiêm chủng cho đến khi họ khỏi bệnh và đáp ứng các tiêu chí để ngừng cô lập; những người không có các triệu chứng cũng nên chờ cho đến khi họ đáp ứng các tiêu chí trước khi được tiêm chủng. Hướng dẫn này cũng áp dụng với những người nhiễm COVID-19 trước khi tiêm liều vắc-xin thứ hai.

Trang liên quan:

nguồn: https://vietnamese.cdc.gov

Ảnh tiêm chủng
Nhóm bài viết